Therapy Kyjov s.r.o.

Jsme tým zdravotnických pracovníků, kteří pracují v ambulanci klinické psychologie.
Našim klientům nabízíme služby dětské klinické psychologie a klinické psychologie pro dospělé.

Dále nabízíme služby poskytující péči mimo zdravotnictví pro užší cílové skupiny,
to jsou Poradna, projekt SOS první pomoc v krizi a Pomoc lidem se závislostmi.

Práce Therapy Kyjov s.r.o. navazuje od března 2014 na mnohaletý provoz ordinace klinické psychologie
PhDr. Voráčové.

O nás


Mgr. Jana Kulheimová*

klinická psycholožka

Od r. Od roku 2007 pracuje ve zdravotnictví, předtím působila v sociálních službách v rámci prevence rizikového chování u dětí a dospívajících. Praxi v práci s lidmi s duševním onemocním má jednak v rámci psychiatrické ambulance, z nemocnice, také i z uzavřených oddělení PN Kroměříž. V oblasti krizové intervence využívá kvalifikace krizového interventa face to face. Zabývá se hlavně léčbou psychosomatických onemocnění. Orientuje se na hlubinnou psychoterapii, používá techniky Katatymně-imaginativní psychoterapie. V práci s dětmi využívá principy terapie hrou a imaginace. Od roku 2010 se věnuje i vzdělávání pracovníků v sociální a zdravotní oblasti a jejich supervizi.

img/cert/sken1a.jpg img/cert/sken2a.jpg img/cert/sken3a.jpg img/cert/sken4a.jpg img/cert/sken10a.jpg img/cert/sken11a.jpg img/cert/sken13a.jpg

*za svobodna Kahánková

Mgr. Matěj Černý

psycholog

Vystudoval jednooborovou psychologii, pedagogiku a sociální pedagogiku na FFMU v Brně. V pomáhajících profesích pracuje od roku 1999. Profesní zkušenosti sbíral v ambulantních i pobytových zařízeních. Mnoho let působil v sociální oblasti, od roku 2009 pracuje ve zdravotnictví a to jak v soukromém, tak i ve státním sektoru. Je absolventem výcviku v rodinné terapii a při práci s lidmi využívá především systemické a interakční přístupy. Mimo přímou práci s klienty se i nadále věnuje práci v sociálních službách tj. vzdělávání, supervizi a překladům odborných textů.

img/cert/sken5a.jpg img/cert/sken6a.jpg img/cert/sken7a.jpg img/cert/sken8a.jpg img/cert/sken9a.jpg img/cert/sken9a.jpg

Mgr. Blanka Kotíková

Terapeutka v Poradně

office manager

V roce 2013 dokončila obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS v Praze. Absolvovala Psychodynamický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Při přímé práci využívá znalostí z kurzů Práce s traumatem a Koučování v kontextu organizačního rozvoje. V rámci stáží i předchozích zaměstnání v sociálních službách pracovala nejen s lidmi s duševním onemocněním a závislostí, ale také s jejich blízkými osobami.

V Therapy Kyjov s.r.o. poskytuje klientům péči v nezdravotnické službě Poradna a v projektu SOS první pomoc v krizi. Také pomáhá s objednávkami klientů k jednotlivým odborníkům ambulace a s kancelářskou agendou.

img/cert/1a.png img/cert/2a.png img/cert/3a.png img/cert/4a.png

Mgr. Vojtěch Výleta

psycholog

Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je kvalifikovaný v oblasti kompletní krizové intervence a zaměřuje se na terapeutickou práci skrze výcvik v logoterapii. Aktuálně pracuje jako krizový intervent a psycholog ve školství a sociálních službách.

img/cert/1va.jpg img/cert/2va.jpg img/cert/3v.jpg

Bc. Bohuslava Šibalová

adiktoložka

Od roku 2002 spolupracovala s terapeutickou komunitou pro drogově závislé. V roce 2005 nastoupila do Integrované psychiatrické ambulance v Nemocnici Kyjov, p.o., kde se podílela na založení podpůrné skupiny pro abstinující závislé, skupiny pro blízké a příbuzné závislých klientů. V roce 2012 si doplnila vzdělání na Karlově univerzitě v Praze v oboru adiktologie a získala titul Bc.. Od roku 2013 do 2016 působila jako vedoucí adiktologické ambulance v sociálně-psychiatrickém centru v Kyjově. Věnovala se i canisterapii.

img/cert/b1.jpg img/cert/b2.jpg img/cert/b3.jpg img/cert/b4.jpg img/cert/b5.jpg


Martina Stávková

krizová interventka

V současné době studentka jednooborové psychologie na FF UPOL. Kvalifikovaná v oblasti komplexní krizové intervence a jako pracovník v sociálních službách. Pracuje s dětmi jako průvodce v mateřské školce, pracovala s lidmi s mentálním postižením. Absolvovala kurzy v muzikoterapii a dramaterapii. Blíže se zabývá lidmi s neurotickým onemocněním a práci s dětmi, zejména v rámci komunikace a vzdělávání.

img/cert/ms1a.png img/cert/ms2a.png

Naše služby

Služby ordinace klinické psychologie

Psychologická diagnostika dětí

Na základě stanoveného cíle vyšetření (lékařem nebo jiným specialistou) vybíráme standardizované diagnostické metody ušité na míru potřebám dítěte. Vyšetření probíhá v několika sezeních, kdy hovoříme společně s rodiči a dítětem, a poté zvlášť s dítětem a zvlášť s rodiči. Provádíme vyšetření dětí od 3 let, ve výjimečných případech i u mladších.

Psychologická diagnostika dospělých

Provádíme vyšetření jak cílená, komplexní, také diferenciálně diagnostická, a to individuálně stavěné podle požadavků zadavatele vyšetření a podle potřeb klienta. Používáme aktuální standardizované metody. Zpravidla provádíme vyšetření v několika sezeních. Výsledky poté podle požadavků klienta společně konzultujeme a navrhujeme další plán péče.

Krizová intervence

V krizové intervenci se s klientem zaměřujeme na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď. Společně hledáme způsob jak navést klienta k řešení své aktuálně obtížně zvladatelné situace.
Krize je změna, patří k životu a může se týkat všech jeho oblastí. Abychom touto situací dobře prošli a zvládli ji, potřebujeme někdy pomoc od někoho nezávislého, možná i odborníka.

Psychoterapie

Setkáváme se s klientem pravidelně v individuálních, skupinových i rodinných sezeních. Při práci využíváme hlubině orientovanou, katatymně imaginativní, nebo podpůrnou psychoterapii. Klient, který vchází do procesu psychoterapie pracuje na svém cíli. Podle závažnosti obtíží se pak jedná o krátkodobou či dlouhodobou formu. Pravidelně probíhá zhodnocování průběhu a úspěchu terapie.


Služby mimo zdravotnictví
Poradna

Jedná se o službu, která není zdravotnická, a kterou si klienti hradí sami dle aktuálního ceníku. Je zde pro klienty nepsychiatrické, kteří netrpí závažnějším psychickým onemocněním. Okruhem problémů vhodných pro péči v Poradně jsou například: potřeba sebepoznání a nalezení nového životního směru, porozumění svým pocitům a myšlenkám, pocity nepohody či neuspokojení, problémy s vlastní identitou, nadměrná sebekritičnost a nedostatek sebedůvěry, pocity osamělosti a ztráty smyslu života, strach, úzkosti a obavy (nikoli jako psychiatrická diagnosa), problémy s komunikací, nerozhodnost, obtíže s prosazováním vlastních potřeb, nedorozumění a konflikty v rodinných, partnerských či pracovních vztazích, zvládání náročné či krizové životní události a etapy atp. Péče je realizována v individuálních, párových i rodinných sezeních, které trvají 30-90 minut.

První pomoc v krizi

Od 14.8.2016 zajišťujeme ve spolupráci s městem Kyjov službu akutní psychologické pomoci. Může přijít kdokoli v krizi bez věkového omezení tzn. děti, dospělí i senioři. Není potřeba mít doporučení od lékaře, ani se předem objednávat. O intervenci jsou vedeny zcela anonymní záznamy, není nutno se registrovat. Děti nepotřebují doprovod. Krize se dotýká každého z nás. Krize se může týkat problémů v rodině, ve škole a ve vztazích. Problémů, které má člověk sám se sebou, se vztahem ke světu, i v otázkách spirituality, ale také s probíhající duševní či fyzickou nemocí, nemocí blízkých osob a tragických událostí. Krizový intervent provede základní ošetření problému a poskytne informace o návazné specializované pomoci, v případě potřeby. Počet setkání je z praktických důvodů omezen na 6 návštěv. Tato péče je hrazena z fondu rodinné politiky města Kyjova. Krizovou intervenci poskytuje
Mgr. Výleta a Mgr. Kotíková v prostorách KoCKy a Educante v dny uvedené na letáku.

Pomoc lidem se závislostmi

Adiktolog poskytuje odborné poradenské, terapeutické a sociální služby osobám ohroženým důsledky návykových nemocí látkových (alkohol, drogy a další) a nelátkových (hazardní hra, gambling a další). Je zde pro osoby experimentující s návykovými látkami, problémové uživatele návykových látek, osoby závislé motivované i nemotivované k abstinenci, absolventy ústavního léčení, pro patologické hráče a další osoby s problematikou nelátkových závislostí, rodinné příslušníky, blízké a partnery výše jmenovaných skupin, abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo problematikou patologického hráčství (minimální doba abstinence 3 měsíce). Objednávky a informace u
Bc. Šibalové na telefonním čísle +420 606 777 669 , péče je hrazena klienty dle aktuálního ceníku.

Relaxace

Relaxace pro tělo a duši jsou jemné nenáročné techniky, které jsou velmi účinné pro vypořádání se s napětím. Pomáhají nám zmobilizovat vnitřní síly a posilují obranyschopnost organismu. Doporučujeme je i jako prevenci a formu duševní hygieny pro každého z nás. Relaxace naopak nejsou vhodné pro osoby s psychotickým onemocněním nebo s posttraumatickým syndromem. Relaxace probíhají v prostorách Therapy Kyjov s.r.o. Předem je vždy nutné telefonicky nahlásit účast u Bc. Bohuslavy Šibalové, která již mnoho let relaxace zkušeně vede. Informace pro objednání jsou uvedené na letáku.

Informace pro objednání

Nové klienty přijímáme podle naší aktuální kapacity. Čekací doba bývá cca 2 měsíce.
V Poradně a v projektu SOS první pomoc v krizi je služba k dispozici dříve.

OBJEDNÁNÍ
Pracujeme s klienty po předchozím telefonickém objednání na telefonním čísle +420 702 144 766 , pondělí až pátek, 9 – 11 h.
Pokud se nedovoláte, je možné poslat sms, my Vám zavoláme zpět. Nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu psycholog(zavináč)zkyjova.cz.

V případě, kdy víte, že se na domluvený termín nemůžete dostavit,
prosíme, omluvte se vždy alespoň den předem a to telefonicky, SMS nebo na e-mail.
Díky včasné omluvě Váš termín můžeme nabídnout jinému zájemci, který na něj dlouho čeká.

DOPORUČENÍ LÉKAŘE
Kromě neodkladné krizové péče je nutné mít doporučení od praktického nebo specializovaného lékaře. Na základě vystaveného doporučení k psychologickému vyšetření nebo k psychoterapii je psychologická péče, u Mgr. Kulheimové a Mgr. Černého, hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.

Rodinná psychoterapie u Mgr. Černého je hrazena smluvními pojišťovnami a to pouze na doporučení od lékaře, které je vystaveno členovi rodiny, který trpí psychickými obtížemi.

V Poradně u Mgr. Kotíkové, kde je péče hrazená klienty samotnými, doporučení mít nemusíte. Taktéž ho nemusíte mít ani pro využití služby SOS první pomoc v krizi.


SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Jsme smluvním zařízením psychologické péče pro pojišťovny:
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna - pouze Mgr. Kulheimová, pojišťovna nehradí pojištěncům psychoterapii
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna

Péči klinického psychologa si hradí klient sám v případě nesmluvního zařízení nebo požadavku mimo běžný rámec. I ti, kteří nechtějí o péči informovat lékaře, nechtějí péči hrazenou zdravotní pojišťovnou a chtějí si péči hradit sami. Ceník služeb naleznete zde.


INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje o pacientech shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče dle nařízení GDPR. Podrobné informace naleznete zde.

Ordinační hodiny


Mgr. Jana Kulheimová
pondělí 8 -17 h
úterý 8 – 17 h
středa 8 – 17 h
čtvrtek 8 – 17 h
pátek 8 – 17 h

Mgr. Matěj Černý
pondělí 8,30 – 15,30 h
úterý 8,30 – 15,30 h
středa 8,30 – 12,30 h

Schůzky mimo ordinační hodiny pouze po individuální domluvě s psychologem.

Mgr. Blanka Kotíková
Poradna
středa 13 – 18 h
čtvrtek 8 – 17 h

SOS první pomoc v krizi
pondělí 10 – 14 h
čtvrtek 13 – 17 h
pátek 8 – 12 h


Mgr. Vojtěch Výleta
SOS první pomoc v krizi
čtvrtek 13 – 17 h

Bc. Bohuslava Šibalová
Pomoc lidem se závislostmi
Dle objednávek po telefonické domluvě s adiktoložkou.

Relaxace
čtvtek 17.30 – 18 h

Aktuality


Info o dovolených:
Mgr. Černý – 1. - 14. 7., 5. - 11. 8., 19. 8 . - 1. 9.
Mgr. Kotíková – 1. - 7. 7.

SOS první pomoc v krizi mění od 1. 1. 2019 provozní dobu. K dispozici Vám budou naši krizoví interventi Mgr. Kotíková a Mgr. Výleta každý týden v pondělí 10 - 14 h, čtvrtek 13 - 17 h a v pátek 8 - 12 h.
Aktuálně máme kapacitu pro vyšetření i pro krizové intervence. A to jak v ordinaci klinické psychologie, tak v Poradně, kde máme i kapacitu pro terapii (Mgr. Kotíková - samoplátci). Můžete využít i našeho projektu SOS první pomoc v krizi.

V případě akutní krize je možné kontaktovat krizové centrum PK Brno Bohunice.
Kontakty


Kontakty
Therapy Kyjov s.r.o.
tř. Palackého 69/11
697 01 Kyjov

IČ: 02239353

objednání: +420 702 144 766
Mgr. Kulheimová: +420 606 777 659
Bc. Šibalová: +420 606 777 669
SOS první pomoc v krizi: +420 777 405 728

e-mail: psycholog(zavináč)zkyjova.cz


Parkování u domu není povoleno, využijte veřejná parkovací místa v okolí. Pro pacienty s omezením hybnosti je možnost se nechat přivézt před dveře ordinace, ale auto zde nesmí zůstat zaparkované.


Spolupracujeme